Reklamace

Reklamace vady služeb

Vadou služby poskytované z naší strany není nedosažení očekávaného výsledku co se týče efektu propagace, nárůst počtu zákazníků, uživatelů, návštěvníků, sledujících či jiný efekt podpory zboží, služeb či značky nebo image podniku. Pokud se přesto domníváte, že jsme svoji část služby splnili vadně, je nezbytné vytknout vady bez zbytečného odkladu poté, co se o ní dozvíte, nejpozději však 6 měsíců od poskytnutí plnění.

Vaše práva při výskytu vady. Poskytneme-li službu vadně, máte právo: 
- na doplnění služby tak, aby byla poskytnuta v celém rozsahu, pokud je to možné, či 
- na přiměřenou slevu z ceny.

Způsob reklamace. V případě, že chcete uplatnit své právo z odpovědnosti za vady, můžete tak učinit nejlépe zasláním zprávy s vytčením vad a požadovanou nápravou na naši e-mailovou adresu. Požadovaný způsob vyřízení reklamace není možné následně bez našeho souhlasu měnit.

Vyřízení reklamace. Pokud jste spotřebitelem, vaše reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Pokud jste nepodnikatelem či podnikatelem, vaše reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 45 dnů. O vyřízení reklamace budete v této lhůtě vyrozuměni. V případě, že reklamace nebude vyřízena včas, máte jako spotřebitel právo od smlouvy odstoupit.

Náhrada nákladů reklamace. V případě, že bude vaše reklamace uznána, máte právo na náhradu nutných nákladů, které byly při uplatnění práva z odpovědnosti za vady účelně vynaloženy. V případě, že reklamace bude zamítnuta, máme právo na náhradu nutných nákladů, které vzniknou nám. 

Potvrzení o reklamaci. Při uplatnění práva z odpovědnosti za vady vám vydáme písemné potvrzení o tom, kdy jste právo uplatnili, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace požadujete, dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

 

Způsoby řešení stížností

Případné stížnosti a spory mezi vámi a námi je možné řešit

- pokud jste spotřebitelem, mimosoudně na základě podání návrhu na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, email: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz,

- emailem na naší e-mailové adrese redakce@isvetelsko.cz